irtrnews.ir

کد خبر: ۲۳۷۴
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۵ - ۲۰۱۹ February ۲۷
پیوسـن مـن بـه گـروه ائتلاف فـردا بـه سـبب امیـد بـه یـك كار جمعـى بـود. در ایـن گـروه و در شـعارهاى ایـن جمـع دیـدم كـه بهبـود اوضـاع خودشـان را در رونـق اقتصـاد كشـور می بیننـد و سـعى خودشـان را در جهـت توسـعه كشـور بـه كار می بندنـد.

از آنجـا كـه هركـس وظیفـه دارد بـه قـدر وسـع خـود بكوشـد و از آنجـا كـه نهادهـاى مـدنی و تشـكل ها مسـیر موثرتـر رسـیدن بـه مقصودنـد و بـا توجـه بـه اینکـه اتـاق مجمـع نهادهـا و تشكل هاسـت، حضـور موثر در اتـاق شـانس بیشـرى در جهـت اثرگـذارى دلسـوزان بخـش خصـوصی بـراى بهبـود اوضـاع اقتصـادى و توسـعه كشـور فراهـم مـی آورد.

اتاق هـا بایـد خـود را هرچـه بیشتـر بـه داشتـن نظـر و برنامـه درجهـت كمـك بـه توسـعه اقتصـادى كشـور، تجهیـز كننـد. بـا رانت خـوارى، فسـاد و دولتى شـدن اقتصـاد مبـارزه كننـد و هـر عضـوى از اتـاق، بی چشم داشـت بـه منافـع فـردى، سـهم خـود را در ایـن راسـتا فروتنانـه ایفـا كنـد.

رای به ۴۰ عضو ائتلاف برای فردا

------------------------

نایب رئیس اتاق ایران و کاندیدای ائتلاف برای فردا


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: